תקנון אתר שיש דניאל ע.מ 516435682 ומדיניות ביטול עסקה

ברוכם הבאים לאתר שיש דניאל – אתר המנוהל ומופעל ע”י שיש דניאל.

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

עזרה ושרות לקוחות

בכל שאלה ו/או בעיה הנוגעת לאתר, ניתן לפנות למוקד השירות של שיש דניאל:

בדואר האלקטרוני [email protected]  או בטלפון: 04-6881812 (להלן: “מוקד השירות”).

שעות הפעילות של מוקד השירות הן 09:00-16:00 בימים א’ עד ה’.

 1. כללי
 1. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התנאים המפורטים להלן בקפידה, שכן, הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין שיש דניאל.
 2. הנך מתחייב לקרוא הוראות תקנון זה, בטרם תבצע רכישה באמצעות האתר. מודגש כי עצם רכישה באמצעות האתר תהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת, מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן והוא מסכים להן. 
 3. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. אין ולא יהיה כל תוקף לכל מידע ו/או מצג שיימסר בעניין זה, בכל דרך אחרת, למעט בדרך שינויו המפורש של תקנון זה ופרסומו. 
 4. בכל הנוגע לקישוריות (“לינקים”) המופיעות באתר לאתרים אחרים, שיש דניאל לא יישא בכל אחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם, או לכל פרט אחר הקשור עמם. שיש דניאל לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות קישוריות מאתר שיש דניאל.
 5. חרג שיש דניאל מהוראות תקנון זה במקרה או במקרים מסוימים, ע”פ שיקול דעתו, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב את שיש דניאל לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר.
 6. מומלץ להשתמש בדפדפן כרום או בדפדפן מסוג אקספלורר 6 או גרסה מתקדמת יותר של דפדפן זה, ככל שתהא.
 7. רישומי המחשב של שיש דניאל בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ולפרטי הפעולות.
 8. שיש דניאל רשאי לשנות את תנאי התקנון מדי פעם בפעם, עפ”י שיקול דעתו הבלעדי, באמצעות פרסום התקנון המתוקן באתר.
 1. הזכות לרכוש מוצרים באתר
 1. רשאים לרכוש מוצרים, תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה, אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות, וזאת בכפוף לאמור בסעיפים 2.2-2.4 להלן.
 2. שיש דניאל רשאי למנוע מגולש באתר (להלן: “המבקר” או ” הלקוח”) את רישומו לאתר ו/או רכישה באמצעות האתר באופן זמני, או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.
 3. בלי לגרוע מהאמור לעיל , יהיה שיש דניאל , מתוקף מעמדו כבעלי האתר וכמנהלו, רשאית למנוע ממבקר להשתתף באיזה רכישה בכל אחד מהמקרים הבאים:
 4. אם מבקר עשה שימוש בשירותי האתר ו/או שיש דניאל לביצוע מעשה בלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
 5. אם מבקר מסר במתכוון פרטים שגויים.
 6. אם מבקר ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בשיש דניאל או בצדדים שלישיים כלשהם.
 7. אם מבקר הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם אחר עם שיש דניאל או מי מטעמו ו/או אם נמנע מלשלם, שלא כדין, עבור מוצרים שרכש משיש דניאל, בין באמצעות אתר זה ובין בכל דרך אחרת.
 8. אם כרטיס האשראי שברשות המבקר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 1. המוצרים המוצעים למכירה
 1. באתר מוצעים למכירה מגוון מוצרים ו/או שירותים (להלן: “המוצרים”).
 2. המוצרים מוצעים למכירה בדרך של “מכירה רגילה” ו/או באמצעות “מבצעים אחרים”.
 3. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכן כי יהיו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר.
 4. במקרה של אי התאמה בין תמונות המוצרים המוצעים למכירה, כפי שאלה מוצגים באתר לבין המוצר, הרי הקבוע במפרט הטכני ו/או הכתוב באתר יגבר על כל תמונה.
 5. הלקוח נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של מוצרים אותם הוא מעוניין לרכוש, קודם לביצוע הרכישה.
 1. סוגי המכירות:

במסגרת האתר, יהיו רשאים שיש דניאל להציע מוצרים למכירה בדרכים שונות, לרבות בדרך של מכירות מיוחדות, על פי שיקול דעתם.

 1. מכירות רגילות
 2. במסגרת האתר ייתכן ויוצעו מבצעים ו/או הנחות ברכישת מוצרים שונים, תחת שמות שונים כגון “מחיר מבצע”, ” מחיר היכרות” ו/או כל מבצע אחר שייקבע ע”י שיש דניאל מדי פעם בפעם.
 3. הלקוח יוכל לרכוש את המוצר במחיר הנתון עד גמר המלאי או כל תנאי אחר שיגדיר שיש דניאל.
 4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לשיש דניאל תישמר הזכות לשנות את מחיר ותנאי המוצר ללא הודעה מוקדמת.
 5. החיוב יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו המלאים מסר הרוכש (במידה שלא נמסרו הפרטים המלאים, שיש דניאל יהיה רשאי לבטל רכישה, אף לאחר אישורה).
 6. רוכש ייחשב כמי שרכישתו נתקבלה רק אם עמד בהוראות תקנון האתר ורק לאחר השלמת בדיקת כרטיס האשראי וקבלת אישור מחברת האשראי לרכישה. במידה ומסיבה כלשהי לא נתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי כנדרש, תבוטל הרכישה באופן אוטומטי ורכישתו של הרוכש שנתקבלה תתבטל מאליה ותהא חסרת תוקף.
 7. שיש דניאל יהיה רשאי, בכל עת, לשנות את הכמות המוצעת של המוצרים. להאריך או לקצר את משך המכירה.
 8. הרוכש מאשר בהשתתפותו כי לא תחול כל אחריות על שיש דניאל במקרה של עיכוב בביצוע השרות או אספקה, אשר נבע מנסיבות של כוח עליון ו/או אירועים אשר אינם בשליטת שיש דניאל.
 1. מבצעים אחרים
 2. במסגרת המבצעים רשאי שיש דניאל להציע מפעם לפעם מוצרים במתנה ללקוחות נרשמים ו/או ללקוחות שיש דניאל, תמורת דמי טיפול אריזה ומשלוח, עד גמר המלאי.
 3. מוצרים הניתנים במתנה נתינים תמורת דמי טיפול אריזה ומשלוח וכנגד רישום לאתר.
 4. מוצרים הניתנים במתנה אינם ניתנים לאיסוף עצמי.
 5. מוצרים הניתנים במתנה ניתנים לקבלה דרך האתר בלבד.
 6. מוצרים הניתנים במתנה מוגבלים למוצר אחד ללקוח.
 1. תנאים כלליים:
 1. מקום בו מופיעים המושגים הבאים ו/או מושגים דומים באתר, תהא הגדרתם כמפורט להלן:
 2. מחיר מומלץ או “מחיר מחירון”- משמע, המחיר המומלץ של המוצר כפי שנמסר ע”י החברה המציעה. מודגש בזאת כי אין מדובר במחיר השוק.
 3. הלקוח נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של המוצר קודם להגשת ההצעה ו/או ביצוע הרכישה.
 4. “מחיר באתר”- המחיר בו מוצע המוצר למכירה באתר שיש דניאל במכירות רגילות (להבדיל ממכירות במבצעים).
 5. ” מחיר רגיל”- הנו מחיר המוצר ללא מבצעים והנחות.
 6. ” מחיר מבצע” -בכל מקום בו יצוין מחיר של מבצע כלשהו ו/או סוג מכירה כלשהי, משמע מחיר מוזל ביחס למחיר הרגיל, הניתן במסגרת אותם מבצעים ספציפיים ו/או מכירות ספציפיות. אין בהגדרת “מחיר מבצע” כדי להוריד מכוח סעיף 03 לעייל. 
 1. אופן הקניה במכירות השונות
 1. בעת ביצוע הרשמה ו/או רכישה תידרש למלא טופס, הכולל פרטים בהם שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת וטלפון, כתובת דואר אלקטרוני, שנת לידה וכו’.
 2. יובהר כי אינך חייב למסור ע”פ דין פרטים אלו ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. יחד עם זאת, מסירת כל הפרטים המופיעים בשדות החובה מהווה תנאי להרשמה ו/או לביצוע הקניה.
 3. שיש דניאל שומר על זכותו לפעול בכל דרך שהיא כנגד לקוח אשר הגיש פרטים כוזבים בטופס ההצעה.
 4. עם מילוי טופס הפרטים, תידרש לבחור שם משתמש (להלן “שם משתמש”) וסיסמא (להלן: “הסיסמה”), אשר יאפשרו למערכת שיש דניאל לזהותך בכניסה חוזרת לאתר, יחסכו ממך לשוב על פרוצדורת מילוי הפרטים בשנית. ולשמור בצורה מיטבית על פרטיך האישיים.
 5. לאחר ביצוע הרישום ורק בזמן רכישה באתר תצטרך למלא את פרטי כרטיס האשראי ותוקפו ולוודא את אופן המשלוח והכותבת למשלוח.
 6. אם תבחר תוכל לסמן למערכת לשמור את פרטי כרטיס האשראי לשם קניה חוזרת מהירה ונוחה.
 7. על מנת שהזמנה כלשהי או עדכון של הצעה יתקבלו במערכת, עליהם להיקלט במחשבי שיש דניאל באופן תקין ומסודר, כשהם מכילים את כל הפרטים הנדרשים.
 8. שיש דניאל לא יתחשב בהצעות או עדכונים שלא נקלטו במחשביו, או שנקלטו באופן משובש, או אם לא מולאו כל הפרטים הדרושים, או אם בזמן הרישום ו/או הרכישה או העדכון כוללים פרטים שאינם קריאים, וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי שיש דניאל.
 9. לאחר שהזמנתך תיקלט במערכת היא תקבל מספר הזמנה.
 10. יובהר בזאת כי קליטת ההזמנה במערכת אינה מעידה על קבלתה, שכן אישור הרכישה כפוף לבדיקות שונות שעורך שיש דניאל.
 1. אישור הרכישה
 1. במידה והנך מעוניין באישור סופי לרכישה, עליך להיכנס לדף “כניסת חברים”. עם הקשת שם המשתמש וסיסמא, ותוכל לעיין בהזמנות ובחשבוניות של רכישתך הנוכחית ובעבר.
 2. שיש דניאל יהיה רשאי לקבוע כי רכישה שבוצעה באתר הנה פסולה, גם אם נרשמה לה הזמנה במערכת/ באתר , וזאת בין היתר בשל אי אישור העסקה ע”י חברת האשראי, מתן פרטים כוזבים, ו/או בשל כל טעם אחר (כגון הפרה של הוראות הדין ו/או התקנון). רכישה פסולה לא תחשב בשום מקרה כרכישה תקפה, גם אם הופיעה ככזו באתר ולא יהיו לך כל טענות בעניין הכרזת הרכישה כפסולה .
 1. תמורה ואמצעי תשלום
 1. חיובך בסכום לתשלום יתבצע באמצעות חשבון כרטיס האשראי שלך, אשר את פרטיו תזין באתר ו/או תעביר לנציג/ת השירות במרכז ההזמנות של ערוץ הקניות.
 2. בכל מקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל זכייתך/ קנייתך, המוצר לא יסופק לך ותחויב בדמי ביטול בכפוף לחוק הגנת הצרכן.
 3. כל תשלום אשר לא ייפרע במלואו ובמועדו, יישא ריבית והצמדה בשיעור המרבי הנהוג באותה עת בבנק הפועלים ביחס לאשראי שקלי על משיכות חריגות (להלן: ” הריבית החריגה”). כן יחויב הלקוח בתשלום לשיש דניאל בגין הוצאות גביה, לרבות הוצאות משפטיות ושכ”ט עו”ד, שהוציא שיש דניאל לצורך גביית חובך. יובהר, כי הריבית החריגה מגלמת בתוכה גם את רכיב ההצמדה.
 4. כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ כחוק.
 1. 9. אספקת המוצרים:
 1. אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לזמינות המוצר במלאי כאשר מוצרים שבמלאי יסופקו עד 7 ימי עסקים ומוצרים שאינם במלאי יסופקו בהתאם לזמינותם אצל היצרן ולאחר תאום זמן האספקה עם הלקוח.
 2. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה, כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
 3. משלוח המוצרים יכול להיעשות בכל דרך (דואר רגיל, דואר רשום, שירות שליחים), לפי שיקול דעתה של החברה המציעה.
 4. דמי המשלוח אינם כוללים חיוב בגין הובלה חריגה, כגון, הובלה לקומות גבוהות שלא ניתן לבצעה באמצעות מעלית, או הובלה הדורשת כוח אדם מיוחד ו/או אמצעים מיוחדים.
 5. בנוסף למשלוח בדואר רגיל/רשום ניתנת לך האפשרות לקבל את המוצר במספר אפשרויות כפי שבחרת בזמן ביצוע הרכישה.
 6. במידה ותבחר לקבל את המוצר באחת מהאפשרויות של איסוף עצמי, עליך לציין זאת במהלך תהליך ההזמנה, ואז לא תחויב בדמי ההובלה.
 7. האחריות על המוצר בזמן האיסוף העצמי של הלקוח תהא על הלקוח ולא על שיש דניאל.
 8. בעת תיאום האספקה, רשאי שיש דניאל לדרוש את נוכחותך במקום ובמועד האספקה, והצגת ההזמנה כפי שהודפסה מהאתר, תעודת זהות שלך ו/או חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי ו/או על כל מסמך אחר כתנאי למסירה.
 9. שיש דניאל עושה את מירב המאמצים על מנת להימנע מאיחורים באספקה. יחד עם זאת, שיש דניאל לא יהיה אחראי לאיחורים הנובעים מסיבות שאינן בשליטתן.
 10. דמי המשלוח יורדים במלואם יחד עם התשלום הראשון.
 1. ביטול עסקה
 1. כל האמור בסעיף זה מהווה גילוי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), ואין הוא בא להוסיף עליו זכויות, בכל דרך שהיא. ככל שיבוצעו תיקונים בחוק הגנת הצרכן, יחולו תיקונים אלה ויגברו על המפורט להלן:
 2. באם מדובר במוצר, הנך רשאי לבטל קנייתו מיום ההזמנה ועד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל.
 3. באם מדובר בשירות הנך רשאי לבטל את קנייתו בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שהביטול יעשה שני ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
 4. זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:
 5. לגבי ” טובין פסידים” כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.
 6. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ”ה-1995.
 7. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.
 8. טובין שאריזתם המקורית נפתחה.
 9. ביטול הקניה יעשה בכתב למרכז שירות לקוחות ,תוך ציון סיבת הביטול באמצעות דואר אלקטרוני לדואר אלקטרוני[email protected]
 10. במקרה של ביטול העסקה, יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך.
 11. שיש דניאל שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל רכישה, ו/או להאריך את משך הזמן לביצוע רכישה, לרבות אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
 12. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
 13. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת שיש דניאל את המשך המכירה, וביצועה.
 14. במקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה, לרבות תיאור המוצר ו/או מחיר המוצר.
 15. בכל מקרה, שלדעת שיש דניאל נעשתה פעולה בניגוד להוראות הדין ו/או להוראות הסכם זה.
 16. אם לאחר ביצוע רכישה של מוצר, בכל דרך שהיא, מתברר שהמוצר אזל ו/או לא ניתן להשיגו, רשאי שיש דניאל לבטל את המכירה ולהשיב לך את כספך. לחילופין רשאי שיש דניאל להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם בחרת שלא לרכוש את המוצר החלופי-תבוטל המכירה ויושב לך כספך.
 17. מימש שיש דניאל את זכותו כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה מכל מין וסוג, כאמור, אבדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו”ב.
 1. החזרת מוצר
 1. ניתן להחזיר את המוצר שנקנה ולקבל את הכסף בחזרה, בתנאי שהמוצר שלם ולא נעשה בו שימוש, שהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 14 יום מתאריך קבלת המוצר.
 2. ביצוע ההחזרה יבוצע באמצעות דואר רשום, שרות שליחים, או בכל אמצעי אחר המאשר קבלתו על חשבון הקונה בלבד! 
 3. ניתן גם להביאו באופן עצמאי אל בית עסק שיש דניאל בכתובת יוסף לוי 9, קריית ביאליק בתיאום מראש.
 1. סודיות ופרטיות פרטי המשתתף במכירה
 1. שיש דניאל לא יעביר פרטים מזהים אודותיך לצד שלישי, לחברות כרטיסי אשראי, ולכל ערכאה שיפוטית ולמעט במקרים הבאים:
 2. אם קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודותייך לאחר לשם גביית כספים המגיעים ממך בגין רכישת מוצר באתר, במרכז ההזמנות הטלפוני של שיש דניאל או בכל אמצעי אחר.
 3. בקשר למתן תעודת אחריות או קבלת שירות למוצר או לצורך אספקת המוצר.
 4. אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם שיש דניאל או מי מטעמו;
 5. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין שיש דניאל.  
 6. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בשיש דניאל או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות שיש דניאל.
 7. אם עשית באתר שימוש לביצוע מעשה או מחדל בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
 8. הפרטים אשר נמסרים בעת הגשת הצעה ו/או בעת רישום לאתר, כולם או חלקם, ישמרו במאגרי המידע של שיש דניאל ויוכלו לשמש אותה לצרכיו בלבד.
 9. שיש דניאל שומר לעצמו את הזכות לאסוף בעת הימצאותך באתר, מידע אודות הרגלי הקניה שלך, מוצרים שרכשת, מוצרים בהם הבעת עניין, עמודים שצפית בהם, הצעות שעניינו אותך, וכל מידע אחר, לרבות בדרך של שימוש ב COOKIES- .
 10. המידע האמור ישמש את שיש דניאל בכניסותיך הבאות לאתר וכן יאפשר לשיש דניאל להציע לך הצעות ומבצעים ממוקדים.
 11. שיש דניאל רשאי להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי.
 12. שיש דניאל יהיה רשאי למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.
 13. לא חלה עליך חובה חוקית למסור המידע האמור לעיל, אך מסירת הפרטים ו/או אישור התקנון מהווה הסכמה מצדך לכל השימושים הקבועים בתקנון זה בקשר עם המידע ולהעברתו לצדדים שלישיים בהתאם להוראות תקנון זה.
 14. שיש דניאל מתחייב לעשות, כמיטב יכולתו, באמצעים העומדים לרשותה, על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתתפים במכירה ולאבטח את המידע הנשמר באתר שיש דניאל. עם זאת, מאחר שמדובר בסביבה מקוונת אין באפשרות שיש דניאל להבטיח באופן מוחלט מניעת חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בהם. ככל ובמידה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע השמור-לרבות מידע שנאגר אודות מציעים-או להשתמש בו לרעה, הנך מצהיר, באישור תקנון זה, כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי שיש דניאל  ו/או מי מטעמו.
 15. מובהר כי, אין באמור כדי להרחיב את האחריות המוטלת על שיש דניאל בהתאם לדין.
 16. “צד שלישי” בפרק זה-למעט, חברה קשורה לשיש דניאל.
 1. אחריות
 1. השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי שיש דניאל בגין תכונות שירות המכירה באתר האינטרנט, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
 2. שיש דניאל עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו ורציפותו של שירות אתר שיש דניאל . למרות מאמציה ומאחר ומדובר בסביבת עבודה מקוונת, שיש דניאל אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, ואינו מתחייב כי יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת. שיש דניאל לא יישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל נזק או הוצאה הנובעים מהפרעה כאמור, לרבות כל מקרה בו רכישתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלבצע רכישה או לעדכן אותה.
 3. שיש דניאל לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או ע”י כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתו המלאה.
 1. קניין רוחני
 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר שיש דניאל , לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושו הבלעדי של שיש דניאל ו/או מי מטעמו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, שיש דניאל זכויות קניין רוחני בין היתר בשיטות המכירה, בסיסי הנתונים לרבות רשימת הלקוחות, תיאור המוצרים, עיצובו הגרפי של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור יודגש כי השם “שיש דניאל” וכן שם המתחם (Domain name) של האתר, סימני המסחר באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושם של שיש דניאל בלבד. אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתו בכתב ומראש.
 3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב או ממשק גרפי, ולתרגם מידע כלשהו מן האתר ( לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, שיטות מכירה וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותו המפורשת של שיש דניאל מראש ובכתב וכן אין לנהוג בכל צורה שהיא המפירה את הוראות הדין בעניין קניין רוחני.
 4. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בלא קבלת הסכמתו של שיש דניאל מראש ובכתב.
 5. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו או לכל שימוש אחר שהוא, בלא לקבל את הסכמתו של שיש דניאל מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות איסוף נתונים וכיו”ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
 6. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובנוסף אליהם יחולו כל ההגבלות והאיסורים הקבועים בדין באשר לזכויות קניין רוחני.
 1. דין וסמכות שיפוט

סמכות השיפוט הבלעדית תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז חיפה, בישראל. הדין החל על כל מחלוקת בעניין האתר ו/או תקנון זה הנו הדין הישראלי בלבד.

תפריט נגישות

×

עגלת קניות